Multidisciplinaire ouder-kindgroepen met Floortime benadering

Multidisciplinaire ouder-kindgroepen met Floortime benadering

Kindcentrum Hoge Vliert biedt multidisciplinaire ouder-kindgroepen aan.  Deze ouder-kindgroepen richten zich, afhankelijk van wat het kind nodig heeft, op logopedie en/of kinderfysiotherapie. 

Voor wie?

Onze ouder-kindbegeleiding is bedoeld voor ouders* met kinderen in de (ontwikkelings)leeftijd van 0-7 jaar die speciale aandacht verdienen. Dit kunnen kinderen zijn met spraaktaalproblemen, gedragsproblemen, prikkelverwerkingsproblemen, autisme of brede ontwikkelingsproblematiek.  Voorwaarde is dat er een hulpvraag ligt op het gebied van motoriek, communicatie en/of spel.

In onze ouder-kindbegeleiding  gebruiken we de uitgangspunten van ‘Floortime’.

Floortime benadering

De Floortime benadering is gebaseerd op het D.I.R. (D: developmental, I: individual, R: relationship based) ontwikkelingsmodel dat beschreven is door Professor Dr. Greenspan.  Belangrijke elementen van deze aanpak zijn: de stapsgewijze ontwikkeling van het kind, de individuele verschillen in bijvoorbeeld sensorische en motorische capaciteiten van het kind en de relatie van het kind met zijn ouders en de naaste omgeving.

De benadering gaat uit van zes functionele mijlpalen die samen een ontwikkelingsladder vormen. Deze mijlpalen doorloopt een kind in de eerste levensfase. De capaciteit van een kind om ervaringen te organiseren, groeit progressief naar steeds hogere niveaus. Een kind dat een hoger niveau bereikt, is een stap verder in zijn ontwikkeling en heeft volgens Prof. Dr. Greenspan een ‘mijlpaal’ bereikt (Greenspan et al., 2001).

De mijlpalen die onderscheiden worden zijn:

Mijlpaal 1:      Zelfregulatie en interesse voor de wereld om zich heen

Mijlpaal 2       Relatievorming, hechting en betrokkenheid

Mijlpaal 3:      Wederkerige intentionele communicatie

Mijlpaal 4:      Problemen oplossen, zelfbewustzijn en complexe communicatie

Mijlpaal 5:      Voorstellend vermogen

Mijlpaal 6:      Emotioneel denken en overstijgend denken

Bij veel kinderen gaat de ene mijlpaal vanzelf en vloeiend over in de volgende. Bij kinderen die speciale aandacht nodig hebben, kan dit proces anders verlopen. In hun ontwikkeling vallen soms gaten tussen de verschillende mijlpalen, of duurt het langer dan gebruikelijk om een mijlpaal zelfstandig te bereiken.

Rol van de ouder(s)

In onze ouder-kindgroepen nemen we de Floortime benadering als uitgangspunt. De Floortime benadering is met name gericht op de ouders en de omgeving van het kind.

We streven ernaar om samen met de ouders de gaten tussen de zes mijlpalen van de ontwikkeling van het kind te verkleinen en om het kind de ontwikkelingsladder stap voor stap te laten beklimmen.  De ouders leren op een speelse wijze aan te sluiten bij de beleving en het spel van hun kind. Zij worden vaardig in het uitdagen en bemoedigen van het kind in zijn communicatie, probleem-oplossingsvermogen en creativiteit. Samen plezier hebben is hierbij heel belangrijk.

Ouders zijn in de eerste levensfase van een kind onmisbaar voor zijn ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind is daarom erg gebaat bij begeleiding door ouders die zich vaardig voelen in het toepassen van de Floortime-principes.

In onze multi-disciplinaire ouder-kindgroepen, desgewenst aangevuld met een-op-een begeleiding, bieden we hierop toegesneden training en gebruiken we onder meer video-opnames om ouders te coachen.

Groepjes en werkwijze

Bij aanmelding van het kind zal er een intakegesprek met ouders plaatsvinden. Tijdens de intake wordt onder andere gesproken over de voorgeschiedenis van het kind en de hulpvraag van de ouders en is er vanzelfsprekend ruimte voor het stellen van vragen.

Na het intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt en met de ouders besproken.

Vergoeding

Deze multi-disciplinaire ouder-kindbegeleiding is een behandelmethode die past binnen de paramedische begeleiding en die uitgaat van een hulpvraag op het gebied van motoriek, communicatie en/of spel. Deze methode valt daarom binnen de reguliere vergoedingen van fysiotherapie en logopedie.

Vragen of aanmelden?

Voor vragen, meer informatie of aanmelding, neem dan contact op met:

Marjolein van Delft, kinderfysiotherapeut (073-6569863)

Marieke van Voorst, logopedist (06-11084581)

 

Kindcentrum Hoge Vliert

Vliertstraat 79b

5261 EK Vught

 

*met ouders worden in deze tekst tevens bedoeld: de ouder, de verzorger of de verzorgers van het kind.