Floortime benadering binnen de behandeling

Floortime benadering

In onze ouder-kindbegeleiding gebruiken we -indien gewenst- de uitgangspunten van ‘Floortime’.

Floortime benadering

De Floortime benadering is gebaseerd op het D.I.R. (D: developmental, I: individual, R: relationship based) ontwikkelingsmodel dat beschreven is door Professor Dr. Greenspan.  Belangrijke elementen van deze aanpak zijn: de stapsgewijze ontwikkeling van het kind, de individuele verschillen in bijvoorbeeld sensorische en motorische capaciteiten van het kind en de relatie van het kind met zijn ouders en de naaste omgeving.

De benadering gaat uit van zes functionele mijlpalen die samen een ontwikkelingsladder vormen. Deze mijlpalen doorloopt een kind in de eerste levensfase. De capaciteit van een kind om ervaringen te organiseren, groeit progressief naar steeds hogere niveaus. Een kind dat een hoger niveau bereikt, is een stap verder in zijn ontwikkeling en heeft volgens Prof. Dr. Greenspan een ‘mijlpaal’ bereikt (Greenspan et al., 2001).

De mijlpalen die onderscheiden worden zijn:

Mijlpaal 1:      Zelfregulatie en interesse voor de wereld om zich heen

Mijlpaal 2       Relatievorming, hechting en betrokkenheid

Mijlpaal 3:      Wederkerige intentionele communicatie

Mijlpaal 4:      Problemen oplossen, zelfbewustzijn en complexe communicatie

Mijlpaal 5:      Voorstellend vermogen

Mijlpaal 6:      Emotioneel denken en overstijgend denken

Bij veel kinderen gaat de ene mijlpaal vanzelf en vloeiend over in de volgende. Bij kinderen die speciale aandacht nodig hebben, kan dit proces anders verlopen. In hun ontwikkeling vallen soms gaten tussen de verschillende mijlpalen, of duurt het langer dan gebruikelijk om een mijlpaal zelfstandig te bereiken.

Rol van de ouder(s)

De Floortime benadering is met name gericht op de ouders en de omgeving van het kind.

We streven ernaar om samen met de ouders de gaten tussen de zes mijlpalen van de ontwikkeling van het kind te verkleinen en om het kind de ontwikkelingsladder stap voor stap te laten beklimmen.  De ouders leren op een speelse wijze aan te sluiten bij de beleving en het spel van hun kind. Zij worden vaardig in het uitdagen en bemoedigen van het kind in zijn communicatie, probleem-oplossingsvermogen en creativiteit. Samen plezier hebben is hierbij heel belangrijk.

Ouders zijn in de eerste levensfase van een kind onmisbaar voor zijn ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind is daarom erg gebaat bij begeleiding door ouders die zich vaardig voelen in het toepassen van de Floortime-principes.

Vergoeding

Deze  ouder-kindbegeleiding is een behandelmethode die past binnen de paramedische begeleiding en die uitgaat van een hulpvraag op het gebied van motoriek en spel. Deze methode valt daarom binnen de reguliere vergoedingen van fysiotherapie.

*met ouders worden in deze tekst tevens bedoeld: de ouder, de verzorger of de verzorgers van het kind.